هدف اصلی این پروژه، بازیافت سیلیکا از جداکننده‌هاي مستعمل باتري خودرو و استفاده از آن به عنوان تقویت‌کننده در یک زمینه پلیمري است. براي این منظور سیلیکا با روش پیرولیز بازیافت گردید؛ سپس نمونه‌ی کامپوزیتی HDPE/Recycled Silica با روش اختلاط مذاب در یک مخلوط‌کننده‌ی داخلی و با روش پرس داغ به شکل استاندارد برای آزمون‌هاي مکانیکی تهیه گردید. مشاهده شد هرچند افزودن سیلیکا باعث افزایش صلبیت کامپوزیت می‌شود ولی به دلیل کاهش شدید بلورینگی، خواص مکانیکی نسبت به HDPE کاهش می‌یابد؛ با این حال پتانسیل استفاده HDPE دلیل کاهش شدید بلورینگی، خواص مکانیکی نسبت به از سیلیکاي بازیافتی براي تولید آمیزه‌هاي پلیمري با خواص مطلوب می‌تواند براي تحقیقات آینده در نظر گرفته شود.